KAREN LESAGE

Sacred Whites, 48” x 48” mixed media on canvas. $5200.